รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 

                     
                     
                     
                     
                     
animate      

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากร
รายละเอียด >>

 

การประชุมเตรียมความพร้อม

สำหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
รายละเอียด >>
 

การประชุมระดมสมองพัฒนาหลักสูตร

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
รายละเอียด >>
 

การสัมมนาทีมวิทยากร

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
รายละเอียด >>
             
             
             
             
             

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โครงการวิจัยทดลองการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โครงการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรพิเศษ ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class)

ด้วยระบบ Digital Smart Education Platform (DSEP)

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

"The Great Solution For Education"
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   

รหัสหลักสูตร 614011014

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
รายละเอียด >>
 

รหัสหลักสูตร 612041019

การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21
ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด >>
 

รหัสหลักสูตร 613041008

การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21
ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด >>
     
       
         
         
         
   

รหัสหลักสูตร 613111041

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู
ผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด >>
 

รหัสหลักสูตร 613021025

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระพีชคณิต
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู
ผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด >>
 

รหัสหลักสูตร 611161178

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร
ของเด็กอนุบาล สำหรับครูปฐมวัย 2
รายละเอียด >>
         
         
         
   

รหัสหลักสูตร 612031153

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน ของผู้เรียน สำหรับครูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด >>
 

รหัสหลักสูตร 613031063

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด >>
 

รหัสหลักสูตร 612111073

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู
ผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด >>