รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 

                     
                     
                     
                     
                     

 

 

animate      

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากร
รายละเอียด >>

 

การประชุมเตรียมความพร้อม

สำหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
รายละเอียด >>
 

การประชุมระดมสมองพัฒนาหลักสูตร

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
รายละเอียด >>
 

การสัมมนาทีมวิทยากร

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
รายละเอียด >>
             
             
             
             
             

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

"The Great Solution For Education"
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   

รหัสหลักสูตร 614011014

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
รายละเอียด >>
 

รหัสหลักสูตร 612041019

การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21
ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
 

รหัสหลักสูตร 613041008

การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21
ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    รายละเอียด >>   รายละเอียด >>
       
         
         
         
   

รหัสหลักสูตร 613111041

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู
ผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

รหัสหลักสูตร 613021025

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระพีชคณิต
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู
ผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

รหัสหลักสูตร 611161178

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร
ของเด็กอนุบาล สำหรับครูปฐมวัย 2
รายละเอียด >>
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  รายละเอียด >>    
รายละเอียด >>      
         
         
         
   

รหัสหลักสูตร 612031153

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน ของผู้เรียน สำหรับครูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
 

รหัสหลักสูตร 613031063

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

รหัสหลักสูตร 612111073

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู
ผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียด >>   รายละเอียด >>   ระดับประถมศึกษา
      รายละเอียด >>