รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 รุ่นที่ 001รุ่นที่ 002รุ่นที่ 004รุ่นที่ 005รุ่นที่ 007รุ่นที่ 009 รุ่นที่012รุ่นที่ 013รุ่นที่ 014รุ่นที่ 015รุ่นที่ 017รุ่นที่ 018

การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 611161178 รุ่นที่ 012 หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ของเด็กอนุบาล สำหรับครูปฐมวัย2 วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่