รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 612041019 รุ่นที่ 004 หลักสูตรการพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทแอพพลิเคชั่น วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่