รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 613021025 รุ่นที่ 004 หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาระพีชคณิต ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่