รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 613031063 รุ่นที่ 003 หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่