รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 613041008 รุ่นที่ 005 หลักสูตรการพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เจริญ โฮเต็ล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี