รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 613111041 รุ่นที่ 004 หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู ผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก