รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 614011014 รุ่นที่ 003 หลักสูตรการพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทแอพพลิเคชั่น วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา