DLIT for PC v1.0  
โปรแกรมแบบติดตามการดำเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ติดตั้ง DLIT for PC :  
 
  ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน :