ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Network Version

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีความตระหนัก และความพยายาม ที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ตามนโยบายตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม, จุดเด่น, จุดควรพัฒนา, แนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการการช่วยเหลือ หลักฐานข้อมูลสำคัญ และเอกสารอ้างอิง
  • มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทุกมาตรฐานถูกต้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพิมพ์รายงานเอกสารต่าง ๆ ผ่านเครื่องพิมพ์ได้ โปรแกรมสามารถทำการประมวลผลระดับคุณภาพจากข้อมูลพื้นฐานที่ป้อนให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถแสดงสารสนเทศในภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน แยกเป็นรายบุคคล, รายชั้น, รายห้อง และทั้งโรงเรียน โดยแสดงเป็นจำนวนคน และค่าร้อยละที่ผ่านเกณฑ์ในรูปแบบของร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, Visual control และกราฟ
  • เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ครอบคลุมมาตรฐานของ สพฐ. และสอดคล้องกับมาตรฐานของ สมศ.