ระบบสารสนเทศ    สำหรับบริหารงานภายในสถานศึกษา


โปรแกรมสามารถบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล และสร้างสารสนเทศจากงานหลักทั้ง 4 งานได้ทันที ที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู้ระบบ สามารถนำเสนอข้อมูลได้รอบด้านอย่างละเอียด ทั้งในรูปแบบ Visual Control กราฟ และมินิเตอร์ สามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบเอกสารได้ ครูและนักเรียนสามารถเรียกใช้บริการข้อมูลที่ต้องการ ได้โดยตรงและผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทังระบบ

ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารงานภายในสถานศึกษา ทั้ง 7 ระบบ

  1. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

  2. ระบบงานฝ่ายวิชาการ

  3. ระบบงานฝ่ายแผนงานงบประมาณ

  4. ระบบงานฝ่ายบุคคล

  5. ระบบงานฝ่ายบริหารทั่วไป

  6. ระบบให้บริหารข้อมูลสำหรับนักเรียน

  7. ระบบเว็บไซต์โรงเรียน