รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 โครงการวิจัยทดลองการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
ระหว่าง โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา และ บริษัท อีดูเทค จำกัด
ณ โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562