รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 โครงการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรพิเศษ ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class)
ด้วยระบบ Digital Smart Education Platform (DSEP)
ระหว่าง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม และ บริษัท อีดูเทค จำกัด
ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562